Displej Název alarmu Popis alarmu Odpovídající DO Stav serva
AL001 Nadproud Proud hlavního obvodu je 1,5krát větší než okamžitý proud motoru. ALM Servo vypnuto
AL002 Přepětí Napětí hlavního obvodu je vyšší než standardní napětí. ALM Servo vypnuto
AL003 Pod napětím Napětí hlavního obvodu je nižší než standardní napětí. WARN Servo vypnuto
AL004 Chyba kombinace motoru Pohon odpovídá nesprávnému motoru. ALM Servo vypnuto
AL005 Chyba regenerace Řízení regenerace je chybné. ALM Servo vypnuto
AL006 Přetížení Motor a měnič jsou přetíženy. ALM Servo vypnuto
AL007 Over speed Rozdíl mezi rychlostí příkazu a rychlostí zpětné vazby překračuje povolený rozsah nastavený parametrem P2-34. ALM Servo Off
AL008 Abnormální pulzní příkaz Vstupní frekvence pulzního příkazu je nad povolenou hodnotou hardwarového rozhraní. ALM Servo vypnuto
AL009 Nadměrná odchylka povelu polohy Odchylka povelu polohy překračuje povolenou hodnotu nastavení. ALM Servo vypnuto
AL010 Chyba napětí během regenerace Došlo k chybě během regenerace. ALM Servo vypnuto
AL011 Chyba kodéru Kodér produkuje abnormální puls. ALM Servo vypnuto
AL012 Chyba seřízení Při provádění elektrického seřízení překračuje nastavená hodnota povolenou hodnotu. ALM Servo vypnuto
AL013 Nouzové zastavení Stiskněte tlačítko nouzového zastavení. WARN Servo vypnuto
AL014 Chyba zpětného limitu Aktivujte koncový spínač zpětného chodu. WARN Servo zapnuto
AL015 Chyba dopředného limitu Aktivujte přední koncový spínač. WARN Servo zapnuto
AL016 Přehřátí IGBT Teplota IGBT je příliš vysoká. ALM Servo vypnuto
AL017 Abnormální EEPROM Při přístupu DSP k EEPROM došlo k chybě. ALM Servo vypnuto
AL018 Abnormální výstup signálu Výstup kodéru překračuje jmenovitou výstupní frekvenci. ALM Servo vypnuto
AL019 Chyba sériové komunikace Komunikace RS-232 / 485 je chybná. ALM Servo vypnuto
AL020 Časový limit sériové komunikace Časový limit komunikace RS-232 / 485. WARN Servo zapnuto
AL022 Fáze výpadku napájení hlavního obvodu Na napájení hlavního obvodu je přivedena pouze jedna fáze. WARN Servo vypnuto
AL023 Včasné varování na přetížení Včasné varování na přetížení. WARN Servo zapnuto
AL024 Chyba počátečního magnetického pole kodéru Magnetické pole signálu U, V, W kodéru je chybné. ALM Servo vypnuto
AL025 Vnitřní chyba kodéru Vnitřní paměť kodéru a interní počítadlo jsou chybné. ALM Servo vypnuto
AL026 Nespolehlivá interní data kodéru Chyba interních dat byla zjištěna třikrát nepřetržitě. ALM Servo vypnuto
AL027 Interní chyba kodéru Chyba vnitřního resetu kodéru. ALM Servo vypnuto
AL028 Vnitřní část kodéru je v chybě Kodér, signály U, V, W jsou chybné. ALM Servo vypnuto
AL029 Interní kodér je v chybě Interní adresa kodéru je chybná. ALM Servo vypnuto
AL02D Kodér nereaguje Žádná odezva z kodéru. ALM Servo vypnuto
AL030 Chyba havárie motoru Motor havaruje zařízení, dosáhne točivého momentu P1-57 a překročí čas nastavený v P1-58. ALM Servo vypnuto
AL031 Špatné zapojení napájecího vedení motoru U, V, W, GND Špatné zapojení napájecího vedení motoru U, V, W, GND nebo spojení mezi oběma je porucha. ALM Servo vypnuto
AL035 Teplota kodéru překračuje ochranný rozsah Teplota kodéru překračuje ochranný rozsah. ALM Servo vypnuto
AL048 Nadměrná chyba výstupu kodéru Chyby výstupu kodéru nebo výstupní impuls překračuje hardwarovou toleranci. ALM Servo vypnuto
AL067 Výstraha teploty kodéru Teplota kodéru překračuje úroveň varování. (Ale stále je v ochranném rozsahu.) ALM Servo vypnuto
AL083 Výstup servopohonu nadměrný proud Když výstupní proud ze servopohonu překročí nastavenou úroveň, spustí se ALE083 pro ochranu IGBT. To by mohlo zabránit spálení IGBT kvůli nadměrnému proudu. ALM Servo Off
AL085 Chyba regenerace Řízení regenerace je chybné. ALM Servo vypnuto
AL086 Přetížení regeneračního rezistoru Nadměrná energie v kondenzátoru servopohonu se uvolňuje do regeneračního odporu, což způsobuje přetížení rezistoru. ALM Servo vypnuto
AL099 Upgrade firmwaru DSP EEPROM nebyla po aktualizaci firmwaru resetována. Porucha může být odstraněna, když nejprve nastavíte P2-08 na 30. Poté nastavte P2-08 na 28. A znovu zapněte napájení. WARN Servo On
AL555 Selhání systému Chyba zpracování DSP N/A Nepřepínat
AL880 Selhání systému Chyba zpracování DSP N/A Nepřepínat